MH-Alpha設定ツール更新履歴

v3 (2023.03.01)

  • ホイール割り当て時のスクロール速度調整機能
  • 「^」キー追加
  • キークリア追加

Download

v2 (2023.02.17)

  • MH-Deltaの機能を踏襲

Download

v1

  • 初版

Download